Integrowana Produkcja Roślin

UWAGA!
Od 1 sierpnia 2023 r. do formularza zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji w systemie IPR należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

 

Jeżeli do zgłoszenia nie zostanie dołączone zaświadczenie ze szkolenia, podmiot certyfikujący wezwie producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący odmówi przyjęcia zgłoszenia.
(podstawa prawna: art. 55 Ustawy o środkach ochrony roślin)


W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem jednostki 81 501 68 55.

Więcej o systemie na stronie www.iprcert.pl

Zgłoszenie przystąpienia do certyfikacji w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Integrowana Produkcja

1. Informacja o gatunkach i odmianach roślin zgłaszanych do certyfikacji w systemie integrowanej produkcji roślin

2. Informacja o występowaniu tych samych odmian roślin w systemie integrowanej produkcji roślin i innych systemach np. ekologicznym, konwencjonalnym (proszę wymienić gatunki i odmiany)

3. Informacja o zlecaniu podwykonawcom czynności związanych z uprawą w systemie integrowanej produkcji roślin (proszę wskazać zlecane czynności)

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Zobowiązuję się:

  1. przestrzegać szczegółowych metodyk produkcji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  2. na żądanie Jednostki Certyfikującej umożliwić pobranie prób w celu wykonania badań na pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych w akredytowanych laboratoriach;
  3. używania znaku integrowanej produkcji wyłącznie do oznakowania wyżej wyszczególnionych produktów certyfikowanych na zgodność z IP;
  4. po zakończeniu produkcji dostarczyć do Jednostki Certyfikującej wypełniony Notatnik Integrowanej Produkcji;
  5. umożliwienia przeprowadzenia kontroli i udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT na podany powyżej adres e-mail.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Rodo udostępnioną na https://ekogwarancja.pro/rodo.

Do zgłoszenia dołączam zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 z późn. zm.)


W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt mailowy na adres ip@gwarancja.pro